Informacije šulskeho wjednistwa k 18.05.

Lube šulerki a lubi šulerjo lětnikow 5. do 10.

Kaž sće z medijow zhonili, so wot 18.meje 2020 šule w Sakskej zaso za wšitke lětniki wotewrja.

Wjeselimy so, zo směmy wot tuteho dnja zaso z wami zhromadnje w našej šuli wuknyć.

 Zo by so wot póndźele wšitko poradźiło, chcemy was po tutym puću předinformować.

 

 1. Hižo na puću do šule, wosebje w busach, dyrbiće na přesadźenje hygjeniskich předpisow dźiwać. Njezabudźće škitnu masku.
 2. W šuli płaća krute předpisy, kotrež dyrbimy wšitcy dodźeržeć. Powučimy was k tutym dypkam w šuli.
 3. Zastup do šulskeho domu je jenož přez dwórski zachod móžny.
 4. Skazanje wobjeda je zaso móžne.
 5. Wučba přewjedźe so na tutych třoch dnjach wot prěnjeje do šesteje hodźiny.

 

Wotběh

póndźela: 18.05.:             w šuli su jenož lětniki 9 a 10

                                      

wutora: 19.05.                 w šuli su jenož lětniki 5 a 6

                                      

srjeda: 20.05.                  w šuli su jenož lětniki 7 a 8

 

Za tute tři dny so žane nowe nadawki digitalnje njepodaja.

Dokładny dnjowy wotběh wozjewimy přez homepage/ zastupny plan.

 

Z přećelnym postrowom

R. Wjacławk

Internat

Wotewrjenje internata

Lubi wobydlerjo, lube wobydlerki 8.-11.lětnika,

bohužel hišće njemóžemy internat pandemije dla na započatku wučby k dispoziciji stajić. So prócujemy pak intensiwnje, wysoke měritki strowotniskeho zarjada spjelnić. Směmy mjez druhim jenož wobmjezowanu ličbu šulerjow přiwzać. Za to dyrbimy potrjebu zwěsćić: Štó dyrbi resp. chce w přichodnym času pod mjenowanymi wuwzačnymi wuměnjenjami w internaće bydlić:

 • jednotliwe stwy
 • nimo PC-ruma žane dalše rumnosće k dispoziciji njesteja
 • jědź jenož wot Sodexo (asiety)
 • winowatosć, cyły dźeń škitne maski njesć ( móžemy we wěstym wobłoku k dispoziciji stajić )
 • pola kotryžkuliž nazymnjenskich symptomow: wopušćenje internata, konzultacija lěkarja a test w Corona-ambulancy Budyšin

 

Zajimcy přizjewja so prošu jenož přez mejlku hač do 04.05.20 w internaće

(Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)

 

Z internata strowi w mjenje internatneho teama

G.Šubertowa

Za internatnych šulerjow

Wažna informacija z internata za 12-tkow

We wokomiku so jara prócujemy, wysoke žadanja strowotneho hamta za wotewrjenje internata spjelnić. Termin pak bohužel hišće njesteji. Za Was chila so čas na gymnaziju mjez tym hižo ke kóncej. Tohodla maće móžnosć, Waše internatne zrěčenja bjez dodźerženja wupowědźenskeho časa hišće k 01.05.20 pola Domowiny – Rěčneho centruma WITAJ pisomnje wupowědźić ( adresa w zrěčenjach ).  Za to dyrbi wupowědźenje hač do 30.04.20 tam předležeć. Zakónčenje zrěčenja k 01.06.20 wostanje wězo tež dale móžno.

Štóž wućahnje, dyrbi swoje wěcy hač do štwórtka, dnja 07.05. wurumować.

(Sym wodnjo w domje. Prošu do toho zazwonić.)

Im Moment bemühen wir uns sehr, die hohen Auflagen des Gesundheitsamtes zur Öffnung des Internates zu erfüllen. Ein Termin steht aber leider noch nicht fest. Eure Zeit am Gymnasium neigt sich inzwischen schon dem Ende zu. Daher besteht für Euch die Möglichkeit, den Mietvertrag ohne Einhaltung der Kündigungsfrist noch zum 01.05.20 bei Domowia e.V., WITAJ-Sprachzentrum schriftlich zu kündigen (Adresse im Mietvertrag). Dafür muss die Kündigung zum 30.04.20 dort vorliegen. Die Beendigung des Mietverhältnisses ist natürlich auch zum 01.06.20 weiter möglich. Wer auszieht, muss sein Zimmer bis Donnerstag, den 07.05., beräumen. (Bin tagsüber im Dienst. Bitte vorher anrufen.)

 

Cyły internatny team přeje Wam z cyłeje wutroby wjele wuspěcha za abiturne pruwowanja!

G.Šubertowa

Informacija šulskeho wjednistwa

Lube šulerki a šulerjo,
lubi maturanća,

chcemy Was skrótka wo dalšim pokročowanju wot 20.04.2020 informować.

Wir möchten Sie über den weiteren Verlauf ab dem 20.04. 2020 informieren.

Za šulerjow 12.lětnika

 

Šulerjow 12. lětnika informujemy stajnje přez Lernsax.

Die Schüler der 12. Klasse werden immer über die Plattform Lernsax informiert.

 

Prošu wobkedźbujće na puću do šule zasadne hygjeniske předpisy. W šuli ma so škitna maska nosyć. Masku dóstanjeće w šuli.

Bitte beachten Sie auf dem Weg zur Schule die grundlegenden Hygienebestimmungen. In der Schule müssen Sie eine Schutzmsake tragen. Diese erhalten sie in der Schule.

 

Zastup do šulskeho domu je jenož přez dwórski zachod móžny.

Der Zutritt zur Schule ist nur durch den Hofeingang möglich.

 

Šulske busy zaso jědu.

Der Schulbusbetrieb wird wieder aufgenommen.

 

Za šulerjow 5.-11. lětnika

 

Wšitcy šulerjo dóstanu wot 20.04. po zwučenym wašnju nadawki za domjace dźěło přez swojich fachowych wučerjow. Za rjadownje knjeza Lipiča so nachwilnje nadawki njestaja.

Alle Schüler erhalten ab dem 20.04. von ihren Fachlehrern Aufgaben über die Lernplattform Lernsax. Für die Klassen von Herrn Lippitsch werden vorerst keine Aufgaben erstellt.

 

Z přećelnym postrowom

R. Wjacławk

šulski nawoda

Informacija za šulerjow 12.lětnika

 

Prošu wobkedźbujće wuwjedźenja k pokročowanju maturnych pruwowanjow ze stawom 09.04. 2020.

Wone su za Was přez Lernsax w rjadowaku 12.lětnika přistupne.

 

Bitte beachten Sie die Ausführungen zum Prüfungsverlauf mit Stand vom 09.04.2020.

Diese sind für Sie im Lernsax im Ordner der 12.Klasse  hinterlegt.

 

Z přećelnym postrowom

R. Wjacławk

Informacije šulskeho wjednistwa

Česćeni starši, lubi šulerjo,

Wy sće pilnje w domjacym dźěle Wam stajene nadawki spjelnili. Za wulki dźěl z Was běše to napinace ale tež wužadace dźěło. Tež Wam, česćeni starši, chcemy dźak wuprajić, zo sće dźěći při spjelnjenju swojich nadawkow swědomiće podpěrali.

Smy z Wašeje strony pokiwy dóstali, kak hodźi so digitalny wuknjenski proces stajnje dale optiměrować. W tutym nastupanju smy wšitcy wjele nazhonjenjow zběrali a tójšto nawuknyli.

 

Zo byšće sej čas hač k jutrownym prózdninam lěpje zarjadować móhli , informujemy Was wo dalšim postupowanju.

 

Fachowi wučerjo staja nowe nadawki jenož hišće hač do pjatka, dnja 03.04.2020 za šulerjow 5.-11.lětnika do syće.

Za šulerjow 12.lětnika je wosebita situacija, hladajo na maturitne pruwowanja a přihot tutych. Tu wobsteji dale móžnosć sposrědkowanja nadawkow, zamołwitosć leži w rukach fachowych wučerjow.

 

Za šulerjow 5.-11. lětnika woznamjenja to wot 06.04. do 08.04. 2020, zo wy prošu

 • hišće wotewrjene nadawki spjelniće abo dokónčiće,
 • nadawki ke kontroli wučerjam sposrědkujeće, jeli je to žadane,
 • móžnosć k naprašowanju wužiwaće.

 

Česćeni starši, lubi šulerjo, wo dalšim postupowanju informujemy Was sčasom.

Našim šulerjam 12.lětnika přejemy přiwšěm měrny přihot na maturu.

 

Za čas jutrow přejemy Wam wšitko dobreho.

 

Renè Wjacławk

šulski nawoda