Naše prěnje wobdźělenje na First Lego League

Pokiw: Přinošk wobsahuje mnoho linkow za wjace informacijow.

Po zlochka změnjenym citaće: „Wučer njepřińdźe nihdy pře pozdźe ..., ale tež nic pře zahe. Wón přichadźa potom, hdyž ma to za prawe.“ namakaće tež tutón artikl hakle nětko.

Dźěłowa skupina „Legoroboter“ je so loni k prěnjemu razej na First Lego League wobdźěliła. Přizjewjenja dyrbjachu hač do apryla wotbyte być, potom přichadźachu w awgusće nadawki a wubědźowanje bě skónčnje 24.11. 2018 w Drježdźanach. W krótkim času měješe so tójšto nadźěłać.

W srjedźišću steješe tak mjenowany Robot-Game. Tu maš Lego-robotera natwarić, kotryž samostatnje na hrajnišću nadawki rozrisa. Wurisanje traje trójce dwě a poł mjenšinje a najlěpši přeběh so hódnoći. My („NoGameNoFame“) wudobychmy sej  pjate městno!

Přeběhi jako widejo - nakliknyć (hornje blido wot horjeka widźane): 1, 2, 3.

Dalše wobstatki wubědźowanja běchu

- přednošk k problemej při lěće na Mars z wotpowědnym namjetom k rozrisanju

- jury předstajić robotera, wujasnić napisane programy a naćiski rozrisanja za Robot-Game a

- nadawk, w kotrymž so kmanosć dźěła w teamje pruwowaše.

Drje smy, runje jako nowačcy, w Robot-Game mnoho dypkow nazběrali, ale pola slědźerskeho nadawka něšto dypkow zhubili. Powšitkownje je pak za 10. městno dosahało.

Bychmy hnydom při prěnim wobdźelenju prěnje městno wobsadźili, njebychmy wjace žane wužadanje za přichodny raz měli J.

Franz Friedrich
(Coach dźěłoweje skupiny Legoroboter)

Internat Serbskeho gymnazija Budyšin

Za šulerjow z dalenych kónčin steji na arealu SŠZC moderny internat  k dispoziciji a přeprošuje jich, wot njedźele wječora hač do pjatka popołdnja tu přebywać. Nazhonići kubłarjo su wodnjo a w nocy na městnje a staraja so wo derjeměće wobydlerjow. Přebytk w internaće zmóžni šulerjam wšědnje serbsku rěč jako wobchadnu rěč dožiwjeć, ju nałožować a rěčne znajomosće wudospołnić.

Za spjelnjenje domjacych nadawkow, zwučowanje na instrumentach a kóždyžkuli druhi hobby skića internat idealne wuměnjenja. Najwšelakoriše poskitki a zarjadowanja garantuja wočerstwjenje a zabawu po dołhim šulskim dnju. Při tym ma hajenje serbskeje kultury a serbskich nałožkow wosebity wuznam. Nimo toho je wobydlerjam móžno, w swobdnym času poskitki w měsće wužiwać a na přikład w serbskim młodźinskim dźiwadle abo při serbskim rozhłosu sobu skutkować.

Poskićimy:

  • 57 městnow za šulerjow wot 5. do 12. Lětnika
  • swětłe dwu- a třiwosobowe stwy, wuhotowane ze separatnej kupjelu
  • połne jědźne zastaranje
  • wólnočasne rumnosće kaž klubownja, sportowy rum, billardowa rumnosć, komputerowy kabinet, stwy za zwučowanje na klawěrje abo druhich instrumentach a za wuknjenje
  • wulkomyslne zelenišća a grilowanski róžk                                                                                               
  • měsačna internatna podruž: 137,50 € ( + kóšty za jědźne zastaranje )                                  
  • financna podpěra přez BaföG abo wot Załožby za serbski lud móžna

Kontakt:

Internat Serbskeho gymnazija Budyšin

Friedricha Listowa dróha 8a

02625 Budyšin

tel.: 03591-480910 / faks: 03591-530190       

e-mail:      sorbisches.internat @t-online.de

Dalše informacije namakaće na internetowej stronje Rěčneho centruma WITAJ, kiž je nošer internata: www.witaj-sprachzentrum.de