Naše prěnje wobdźělenje na First Lego League

Pokiw: Přinošk wobsahuje mnoho linkow za wjace informacijow.

Po zlochka změnjenym citaće: „Wučer njepřińdźe nihdy pře pozdźe ..., ale tež nic pře zahe. Wón přichadźa potom, hdyž ma to za prawe.“ namakaće tež tutón artikl hakle nětko.

Dźěłowa skupina „Legoroboter“ je so loni k prěnjemu razej na First Lego League wobdźěliła. Přizjewjenja dyrbjachu hač do apryla wotbyte być, potom přichadźachu w awgusće nadawki a wubědźowanje bě skónčnje 24.11. 2018 w Drježdźanach. W krótkim času měješe so tójšto nadźěłać.

W srjedźišću steješe tak mjenowany Robot-Game. Tu maš Lego-robotera natwarić, kotryž samostatnje na hrajnišću nadawki rozrisa. Wurisanje traje trójce dwě a poł mjenšinje a najlěpši přeběh so hódnoći. My („NoGameNoFame“) wudobychmy sej  pjate městno!

Přeběhi jako widejo - nakliknyć (hornje blido wot horjeka widźane): 1, 2, 3.

Dalše wobstatki wubědźowanja běchu

- přednošk k problemej při lěće na Mars z wotpowědnym namjetom k rozrisanju

- jury předstajić robotera, wujasnić napisane programy a naćiski rozrisanja za Robot-Game a

- nadawk, w kotrymž so kmanosć dźěła w teamje pruwowaše.

Drje smy, runje jako nowačcy, w Robot-Game mnoho dypkow nazběrali, ale pola slědźerskeho nadawka něšto dypkow zhubili. Powšitkownje je pak za 10. městno dosahało.

Bychmy hnydom při prěnim wobdźelenju prěnje městno wobsadźili, njebychmy wjace žane wužadanje za přichodny raz měli J.

Franz Friedrich
(Coach dźěłoweje skupiny Legoroboter)