Genial sozial

Smy so jako šula na socialnym dnju “Genial sozial” 2019 wobdźělili. 30% nadźěłanych pjenjez móže šula za podpěru projektow abo towarstwow wužiwać. Šulerska rada je w swojim posydźenju wothłosowała, zo maja so tute pjenjezy towarstwu XP-Mondscheinkinder darić. 10.12.2019 přepoda so na knjeza Bulanka dobropis we wysokosći 1772,70 €.

Jeli chceće tež pomhać, móžeće na stronje www.xerodermapigmentosum.de informować.

Studijny dźeń

Dnja 22. nowembra mějachmy my, šulerjo 11. lětnika, studijny dźeń w šuli. Cil dnja běše, so wo temach wokoło studija informować. Zhonichmy mnoho wo přechodnym času mjezy zakońčenjom šule a studijom kaž tež wo wšelakorich tamnych wobłukach wokoło studija, kaž na př. pisanje powabjenja. Po zajimawym přednošku knjeni Brězanec-Žuroweje k temje "stać so z wučerjom w Sakskej" rozdžělichmy so do małych skupinow. W tutych skupinach předstajachu so nam dokładniše informacije k wěstym wobłukam, na přikład rěč ćěła, pisanje powabjenja abo kmanosć za studij. Tute wobłuki wuzwolichm sej hižo někotre tydźenje do studijneho dnja. Kóždy měješe móžnosć, sebi dwaj tutych wobłukow bliže wobhladać a potom sej tež naposkać. Po tym běchu w awli blida natwarjene, za kotrymiž sedźachu studenća wšelakich studijnych směrow (w cyłku dźewjeć blidow). Tam móžachmy prašenja stajeć a zhonić, što na nas we wotpowědnym studijnym směrja wočakuje.

Cyłkownje bě dźeń za nas jara informatiwny a je nam tež jedyn abo tamny ćěmny kućik wobswětlił.

6. Sakska bohemiada – čěšćinarjo Serbskeho gymnazija zaso wuspěšni!

Wot 26. do 27. septembra 2019 wotmě so w Marijinym dole we Wostrowcu mjeztym hižo 6. Sakska bohemiada. Wobdźělić smědźachu so šulerki a šulerjo ze Sakskeje, kotrež wuknu čěšćinu. W hódnoćenskich skupinach wot A1 do B1+ pytachu za najlěpšimi čěšćinarjemi ze 53 šulerjow, konkurenca mjez wobdźělnikami běše potajkim jara wulka. Hólcy a holcy buchu na zakładźe Europskeho referencneho ramika za rěče do jednotliwych skupinow zastopnjowani. Nimo Serbskeho gymnazija běchu šulerjo ze sydom dalšich Sakskich šulow na wubědźowanje přijěli.

Wobdźělnikow pruwowachu w pisomnym (tekst a tekstowe nadawki) a ertnym (dialog a zhotowjenje prezentacije) pruwowanju. Dialog přewjedźechu šulerki a šulerjo zhromadnje z maćernorěčnymi dźěćimi šule z Turnova. Čěscy šulerjo wopytuja tam tučasnje 9. lětnik. Wječor, we swobodnym času, nazwučowachu wobdźělnicy čěski spěw “Byl jeden pán”, kotryž bu z hymnu lětušeje bohemiady a kotryž zanjesechu po wubědźowanju na poslednim dnju.

Bohemiadu organizowachu fachowa poradźowarka za čěšćinu knjeni Veronika Hauptowa (Schillerowy gymnazij Pirna) a knjeni Bärbel Bachova (LaSuB Radebeul) z pomocu 17 čłonow wobsahowacej jury, kotraž wobsteješe z wučerjow čěšćiny ze Sakskeje. Na mytowanje dobyćerjow wobdźělichu so nawoda referata Sakskeho statneho ministerija za kultus, knjez Dr. Dieter Herz a zastupowaca generalna konsulka Čěskeje, knjeni Lenka Konšelová.

Wubědźowanskej dnjej běštaj napinacej za našich wobdźělnikow, ale wulkotna organizacija, rjana wokolina a dobra jědź dopomhachu k wulkotnym wuslědkam našich šulerjow.

Dźakujemy so čěšćinarjam našeho gymnazija za wobdźělenje na bohemiadźe a gratulujemy sćěhowacym šulerjam:

Ella Lois Schulze  (7-2): 1. městno w kategoriji A1

Jakub Mark (7-1): 2 . městno w kategoriji A1+

Johana Hadankec (8-3): 1. městno w kategoriji A2+

Elias Kummer (8-2): 3. městno w kategoriji A2

 

J. Štillerová

DSC03836_80.jpg DSC03841_80.jpg DSC03870_80.jpg DSC03877_80.jpg DSC03888_80.jpg DSC03891_80.jpg

Projekt 2. cuzeje rěče za šulerjow 6. lětnika

W ramiku wučby cuzych rěčow přewjedźachu so za šulerjow 6. lětnika      wot 25.- 27. junija 2019 projekt, zo bychu so w krajopisu w předmjetach čěšćina, rušćina a francošćinu wukmanili.

W čěšćinje planujechmy mjez druhim ekskursiju do coologiskeje zahrody w Liberecach, pječenje čěskich palačinkow, spěwanje a dźiwadźelenje a zeznaće zajimawostkow z Čěskeje.

 

Dokładny program:

wutora, 25.6.2019

  1. do 6. hodźina – krajopis Čěskeje, spěwanje, přihot dźiwadła

srjeda, 26.6.2019

ekskursija do coologiskeje zahrody do Liberec                            

štwórtk, 27.6.2019

čěska kuchnja: pječenje čěskich plincow, wuhódnoćenje projekta, předstajenje kónčnych wuslědkow ruskeje a francoskeje skupiny

  

Ekskursija do Liberec 26.6.2019

Rano w sedmich zetkachu so šulerjo čěšćiny 26.6.2019  na dwórnišću w Budyšinje. W 7.11 hodź. podachu so z ćahom do zwěrjenca do Liberec. Jako běchu do zwěrjenca dóšli, dóstachu wšitcy nadawk: Z pomocu karty dyrbjachu zwěrjata pomjenować. Přińdźechu pola girafow, elefantow, běłych tigrow, pinguinow a tójšto dalšich zwěrjatow nimo. Zwěrjenc w Liberecach je jara wulki, z mnoho hrajkanišćemi a budkami z čěskimi specialitami, kotrež su tež naši šulerjo wuspytali. Dyrbjachu so najprjedy na cuze pjenjezy zwučić, ale potom je so wšitko derje poradźiło. W kupnicy su sej někotři hišće čěske produkty kaž kofolu a po tym podachmy z ćahom so wróćo do Budyšina. 

J. Štillerová

 

DSC03430.JPG DSC03437.JPG DSC03445.JPG DSC03448.JPG DSC03453.JPG DSC03455.JPG DSC03464.JPG DSC03466.JPG DSC03473.JPG DSC03501.JPG DSC03520.JPG DSC03560.JPG DSC03569.JPG DSC03576.JPG

Brigada w Litawskej

Po wulkotnym koncerće “Podlěćo” w Budyskej Michałskej cyrkwi podachmy so njedźelu wječor na puć do Litawskeje stolicy, do Vilniusa. Wokoło připołdnja, po měrnej nócnej jězbje, zetkachmy so w měsće z našej brigadnicu Jadwigu, kotraž přebywaše cyłe šulske lěto w hóstnej swójbje w Litawskej. Wona wjedźeše nas přez centrum města, zo bychmy Vilnius zeznali. Na to měješe kóždy čas za indiwidualnu wječer a wotpočink.

Wutoru podachmy so po snědani pěši k ortodoksnej cyrkwi, w kotrejž mějachmy krótke wjedźenje. Našu připołdnišu probu přewjedźechmy při najrjeńšim wjedrje na małej łuce pódla našeho hostela. Popołdniše serbske kemše w swětoznatej kapałce Miłosćiweje madony z knjezom fararjom dr. Fischerom hudźbnje wobrubichmy. Po kemšach podachmy so hišće do Vilniuskej synagogi. Při wjedźenju zhonichmy zajimawostki wo židowskej kulturje a stawiznach. Před synagogu zaspěchmy židowsku modlitwu Hine ma tov. Wječor kóždy na swoje wašnje dožiwi.

25-150.jpg 25-179.jpg 25-55.jpg 25-9.jpg

Cyłu srjedu wopytachmy šulu města Marijampole, na kotrejž Jadwiga poslednje šulske lěto chodźeše, 150 km zdalene wot Vilniusa. W tutej šuli spěwachmy mały koncert a předstajichmy naš lud a našu kulturu. Ze zhromadnej reju poradźi so nam kulturelna wuměna ze šulerjemi a wučerjemi. Na to dóstachmy wot gymnazijastow wjedźenje přez město Marijampole, kiž je bohate na modernych wobrazach při domskich fasadach. Po dołhej wróćojězbje mějachmy wječor swobodny čas.

Štwórtk rano po snědani podachmy so do Trakai. Wobhladachmy sebi tam swětoznaty wódny hród. Při wjedźenju bu na někotrych městnach masow turistow dla chětro wuske a wótře. Z nowej wědu a prózdnymi brjuchami podachmy so w měsće Trakai do tradicionalneho litawskeho hosćenca, hdźež dóstachmy dobru typisku litawsku jědź z wowčim mjasom we wosebitym ćěsće. Po wróćojězbje do stolicy zasta bus srjedź města. W cyrkwi swjateju Pětra a Pawoła swjećachmy nawječor serbske kemše z knjezom fararjom dr. Fischerom. Procesion na Božim ćěle wotměješe so wjedra dla w cyrkwi.  Po tym poda so cyła Brigada hudźo a spěwajo na wulke torhošćo před katedralu. Tam spěwachmy z Litawčenjemi a turistami serbske spěwy a rejowachmy hač do pózndeho wječora serbske reje. Před nócnym měrom mějachmy hišće swobodny čas, kotryž 12tki z knjezom Böhmu wuklinčeć dachu.

Na poslednim dnju wopytachmy dopołdnja MO-muzej, w kotrymž běchu moderne a towaršnokritiske eksponaty wustajene. Wodźachu nas z pomocu našich smartphonow přez muzej. Po tym wobjedowachmy we wuměłskej akademiji Vilniusa. Mějachmy hišće swobodny čas, zo bychmy sej hišće něšto k wječeri a za jězbu wobstarali. Wječor podachmy so z busom zaso na 15-hodźinsku jězbu. Z nowymi a rjanymi nazhonjenjemi wróćichmy so wšitcy do domizny.

 Jan Clausen