The Big Challenge – wulke wužadanje

Nowe lěto – nowe wužadanje. Wutoru, 07. meje 2019 běše znowa tak daloko. Šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin wobdźělichu so znowa na kóždolětnym mjezynarodnym wubědźowanju w jendźelskej rěči. Z cyłkownje 102 přizjewjenych šulerjow a šulerkow je 98 wobdźělnikow z 5. do 9. lětnika na prašenja wšelakich niwowowych schodźenkow w formje multiple choice  wotmołwiło. Napjatosć bě kaž přeco wulka a wot 14.meje 2019 móža sej z pomocu modernych medijow samostatnje wuslědki online wotwołać.

Za pjaty lětnik bě wobdźělenje wězo nowostka a  “wulke wužadanje”. Informacije k wubědźowanju namakaće pod www.thebigchallenge.com/de .

Na kóncu šulskeho lěta dóstanje kóždy wobdźělnik jedyn certifikat a wotpowědnje wuslědkam mjeńše abo tež wjetše myto.

1.jpg 2.jpg 3.jpg