Wuknu młodostni docyła ze swojich zmylkow?

Šef mafije snadź zakonje hišće cyle zrozumił njeje... Podobnje pak dźe so tež hdys a hdys młodym šulerjam. Samo po přesadźenju do druheje šule ze swojich zmylkow njewuknu a podaja so znowa do strašneje situacije. W dźiwadle “Wulki són wo mnoho pjenjezach” spyta šulerka, po lěto trajeceho přesadźenja na druhu šulu,  z jeje bandu znowa banku wurubić. Hač so jim to zešlachći?

To móžeće sej štwórtk, dnja 23.05.2019, w 18:30 hodź. w awli Serbskeho gymnazija w Budyšinje wobhladać. Šulerjo 10. lětnika su 40- mjenšinski program k temje “Pjenjezy” z hudźbu, reju a dźiwadłom zestajili. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani, zastup je darmotny. Wot 18:00 hodź. su durje za Was wotewrjene.

Wjeselimy so na Waš wopyt.

Šulerjo 10. lětnika