Genial sozial

Smy so jako šula na socialnym dnju “Genial sozial” 2019 wobdźělili. 30% nadźěłanych pjenjez móže šula za podpěru projektow abo towarstwow wužiwać. Šulerska rada je w swojim posydźenju wothłosowała, zo maja so tute pjenjezy towarstwu XP-Mondscheinkinder darić. 10.12.2019 přepoda so na knjeza Bulanka dobropis we wysokosći 1772,70 €.

Jeli chceće tež pomhać, móžeće na stronje www.xerodermapigmentosum.de informować.