Informacija šulskeho wjednistwa

Lube šulerki a lubi šulerjo,

česćeni starši,

 

chcemy Was po tutym puću wo dalšim techniskim postupowanju při rozdźělenju a sposrědkowanju nadawkow za domjace dźěło informować.

Wir möchten Sie auf diesem Weg über das weitere Vorgehen zur Organisation und zur Übermittlung der Lernaufgaben informieren.

 

1.

Smy zwěsćili, zo je so hižo wulki dźěl šulerjow SEK I wuspěšnje na wuknjenskej platformje Lernsax přizjewił. To je jara rjenje.

Wir haben festgestellt, dass sich ein Großteil der Schüler der SEK I erfolgreich auf der Plattform Lernsax angemeldet hat. Das ist super.

2.

Wšitcy šulerjo, kiž so hišće přizjewili njejsu, njech tole hač do 29.03.2020 nachwataja. Při techniskich ćežach wobroćće so prošu na wučerjow informatiki.

 

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!; Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!; Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

Alle Schüler, die sich bis dato nicht angemeldet haben, holen dies bitte bis zum 29.03.2020 nach. Bei technischen Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an unsere Fachlehrer für Informatik.

3.

Wot póndźele, 30.03. chcemy jenož hišće na zakładźe Lernsax nadawki za domjace dźěło spřistupnić a nic wjac přez našu homepage.

Ab Montag, dem 30.03. werden die Lernaufgaben ausschließlich über Lernsax bereitgestellt und nicht mehr über unsere Homepage.

4.

Na našej homepage budźemy dale wo aktualnym wuwiću informować. Dotalne nadawki wostanu tam pod znatym pućom w rjadowaku archiw přistupne.

Auf unserer Homepage werden wir weiter über die aktuelle Entwicklung informieren. Die dort eingestellten Lernaufgaben bleiben über den bekannten Weg in einem Ordner Archiv weiter abrufbar.

 

Přejemy wam při spjelnjenju nadawkow dale wjele wuspěcha a wjesela.

Wir wünschen euch beim Erfüllen der Aufgaben weiterhin viel Erfolg und Spaß.

 

R. Wjacławk

šulski nawoda

Informacije šulskeho wjednistwa

Lubi šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin,

Česćeni starši,

za Wami leži napinacy tydźeń. Ale jako prěnje wjeselimy so nad tym, zo sće wšitcy čiwi a strowi.

Spytamy was, lubi šulerjo, pospochi prawidłownje z nowymi nadawkami zastarać. Zwěsćamy tež, kak pilnje wy wam stajene nadawki wotwołaće a je doma spjelniće. Chcu was pohonjować dale z wučerkami a wučerjemi po wam znatych digitalnych pućach kontakt wudźeržować, so naprašować a tež wo pomoc prosyć, hdyž něšto njezrozumiće.

My wšitcy dyrbimy w tutej wurjadnej situaciji so mjezsobu podpěrać a zhromadnje wuknyć.

 

Za šulerjow Sek II je so w běhu tydźenja wuknjenska platforma Lernsax instalowała.

Wot póndźele chcemy krok po kroku šulerjow 10. do 5. lětnika do tutoho wuknjenskeho systema integrować. Prošu informujće so k tomu pod wam znatym tučasnym přistupom k wuknjenskim nadawkam. Tam je za was přihotowana přiručka jako pomoc při přizjewjenju.

 

Sym přeswědčeny, zo budźeće so spěšnje w programje namakać a techniske lěpšiny za sebje zwěsćić.

 

Dawaja pak nimo winowatostnych šulskich nadawkow hišće tójšto dalšich digitalnych poskitkow.

Der Verband stellt eine Übersicht zur Verfügung, die auf kostenfreie Angebote der Schulbuchverlage verweist, um Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zu unterstützen.

  • Die Stadtbibliothek Bautzen

Die digitalen Angebote stehen mit ihrem riesigem Informations- und Unterhaltungspotential ebenso wie bisher zur Verfügung und können mit einem gültigen Bibliotheksausweis vollumfänglich und rund um die Uhr genutzt werden. Damit auch bisher noch nicht angemeldete BürgerInnen diese Dienste nutzen können, bietet die Stadtbibliothek die Möglichkeit der telefonischen Anmeldung an.

Sie erreichen unser Service-Telefon von Montag bis Mittwoch und Freitag, jeweils 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr unter 03591 / 534 827. Darüber hinaus können Sie uns per E-Mail kontaktieren. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Besonders hinweisen möchten wir auf die Online-Kurse von Brockhaus - Schülertraining für die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathematik, die für die Zeit der Schulschließungen von den Bibliotheksnutzern kostenfrei genutzt werden können. Die Trainingseinheiten wurden von Fachexperten und Didaktikern entwickelt.

 

Mamy hišće jednu próstwu na was, dokelž dyrbiće wjele časa nutřka a před kompjuterom wutrać. Mysliće tež na pohib a sport, wonka w zahrodźe abo w lěsu abo pod digitalnym nawodom, na přikład přez youtube.

 

Z přećelnym postrowom

Renè Wjacławk

šulski nawoda

Genial sozial

Smy so jako šula na socialnym dnju “Genial sozial” 2019 wobdźělili. 30% nadźěłanych pjenjez móže šula za podpěru projektow abo towarstwow wužiwać. Šulerska rada je w swojim posydźenju wothłosowała, zo maja so tute pjenjezy towarstwu XP-Mondscheinkinder darić. 10.12.2019 přepoda so na knjeza Bulanka dobropis we wysokosći 1772,70 €.

Jeli chceće tež pomhać, móžeće na stronje www.xerodermapigmentosum.de informować.

Studijny dźeń

Dnja 22. nowembra mějachmy my, šulerjo 11. lětnika, studijny dźeń w šuli. Cil dnja běše, so wo temach wokoło studija informować. Zhonichmy mnoho wo přechodnym času mjezy zakońčenjom šule a studijom kaž tež wo wšelakorich tamnych wobłukach wokoło studija, kaž na př. pisanje powabjenja. Po zajimawym přednošku knjeni Brězanec-Žuroweje k temje "stać so z wučerjom w Sakskej" rozdžělichmy so do małych skupinow. W tutych skupinach předstajachu so nam dokładniše informacije k wěstym wobłukam, na přikład rěč ćěła, pisanje powabjenja abo kmanosć za studij. Tute wobłuki wuzwolichm sej hižo někotre tydźenje do studijneho dnja. Kóždy měješe móžnosć, sebi dwaj tutych wobłukow bliže wobhladać a potom sej tež naposkać. Po tym běchu w awli blida natwarjene, za kotrymiž sedźachu studenća wšelakich studijnych směrow (w cyłku dźewjeć blidow). Tam móžachmy prašenja stajeć a zhonić, što na nas we wotpowědnym studijnym směrja wočakuje.

Cyłkownje bě dźeń za nas jara informatiwny a je nam tež jedyn abo tamny ćěmny kućik wobswětlił.

6. Sakska bohemiada – čěšćinarjo Serbskeho gymnazija zaso wuspěšni!

Wot 26. do 27. septembra 2019 wotmě so w Marijinym dole we Wostrowcu mjeztym hižo 6. Sakska bohemiada. Wobdźělić smědźachu so šulerki a šulerjo ze Sakskeje, kotrež wuknu čěšćinu. W hódnoćenskich skupinach wot A1 do B1+ pytachu za najlěpšimi čěšćinarjemi ze 53 šulerjow, konkurenca mjez wobdźělnikami běše potajkim jara wulka. Hólcy a holcy buchu na zakładźe Europskeho referencneho ramika za rěče do jednotliwych skupinow zastopnjowani. Nimo Serbskeho gymnazija běchu šulerjo ze sydom dalšich Sakskich šulow na wubědźowanje přijěli.

Wobdźělnikow pruwowachu w pisomnym (tekst a tekstowe nadawki) a ertnym (dialog a zhotowjenje prezentacije) pruwowanju. Dialog přewjedźechu šulerki a šulerjo zhromadnje z maćernorěčnymi dźěćimi šule z Turnova. Čěscy šulerjo wopytuja tam tučasnje 9. lětnik. Wječor, we swobodnym času, nazwučowachu wobdźělnicy čěski spěw “Byl jeden pán”, kotryž bu z hymnu lětušeje bohemiady a kotryž zanjesechu po wubědźowanju na poslednim dnju.

Bohemiadu organizowachu fachowa poradźowarka za čěšćinu knjeni Veronika Hauptowa (Schillerowy gymnazij Pirna) a knjeni Bärbel Bachova (LaSuB Radebeul) z pomocu 17 čłonow wobsahowacej jury, kotraž wobsteješe z wučerjow čěšćiny ze Sakskeje. Na mytowanje dobyćerjow wobdźělichu so nawoda referata Sakskeho statneho ministerija za kultus, knjez Dr. Dieter Herz a zastupowaca generalna konsulka Čěskeje, knjeni Lenka Konšelová.

Wubědźowanskej dnjej běštaj napinacej za našich wobdźělnikow, ale wulkotna organizacija, rjana wokolina a dobra jědź dopomhachu k wulkotnym wuslědkam našich šulerjow.

Dźakujemy so čěšćinarjam našeho gymnazija za wobdźělenje na bohemiadźe a gratulujemy sćěhowacym šulerjam:

Ella Lois Schulze  (7-2): 1. městno w kategoriji A1

Jakub Mark (7-1): 2 . městno w kategoriji A1+

Johana Hadankec (8-3): 1. městno w kategoriji A2+

Elias Kummer (8-2): 3. městno w kategoriji A2

 

J. Štillerová

DSC03836_80.jpg DSC03841_80.jpg DSC03870_80.jpg DSC03877_80.jpg DSC03888_80.jpg DSC03891_80.jpg