Šulske městnosće Serbskeho gymnazija Budyšin

 1. december 1945

załoženje šulskeje městnosće w Čěskej Lipje jako „Łužisko-

serbski realny gymnazij“ 

 1948

přeměstnjenje do Warnoćic jako wonkowny dźěl Rumburkskeho

gymnazija z pomjenowanjom „Łužisko-realny gymnazij ÚMŠ we

Warnoćicach” 

 8. september 1947

Serbski gymnazij załoži so 1. septembra 1947 jako „Serbska

wyša šula“ w Budyšinje.

Wotewrjenje wotmě so 8. septembra 1947. Šulske twarjenje

běše na Kurta-Pchalekowej 15. 

 september 1948

přeměstnjenje do šulskeho twarjenja na Serbskich hrjebjach 

 nazymu 1951

Prěnje rjadownje wuwučowachu so na Flincowej w zapadnym

křidle bywšeho Katolskeho wučerskeho seminara, kotryž so w

Druhej swětowej wójnje zniči. Z rozpadankow něhdyšeho

twarjenja natwarištej so šulski dom a internat. 

 1.september 1952

přepodaće druheho twarskeho wotrězka na Friedricha-Listowej 

 kónc 1954

dotwarjenje šulskeho twarjenja na Friedricha-Listowej 

 w lěću 1959

přeměstnjenje do Małeho Wjelkowa do rumnosćow Serbskeho

wučerskeho wustawa na Zinzendorfowej 24-28 

 šulske lěto 1973/74

wotewrjenje noweho šulskeho twarjenja na Naměsće měra w

Budyšinje 

 šulske lěto 1991/92

přeměstnjenje Serbskeho gymnazija Budyšin wot Naměsta měra

na Friedricha-Listowu 8 

 1997

rekonstrukcija sportoweje hale 

 2006 – 2008

rekonstrukcija šulskeho twarjenja na Friedricha-Listowej čo. 8

přeměstnjenje Serbskeho gymnazija Budyšin do šulskeho

twarjenja bywšeho Einsteinoweho gymnazija Budyšin na

Einsteinowej 

 2008

přepodaće saněrowaneho šulskeho twarjenja Serbskej

zakładnej šuli Budyšin, Serbskej wyšej šuli Budyšin a

Serbskemu gymnazijej Budyšin

wotewrjenje noweho šulskeho kompleksa „Serbski šulski a

etkawanski centrum Budyšin” 

 šulske lěto 2008/09

nowotwar sportoweje hale a horta 

 

Šulski program - směrnicy

 • Na Serbskim gymnaziju tworitej kubłanje a zdźěłowanje šulerjow k wysokošulskej zrałosći a k strowemu narodnemu wědomju jednotu.
 • Spěchujemy wuwiće serbskeje rěče a kultury a wjedźemy swojich šulerjow ke kwalifikowanej serbsko – němskej dwurěčnosći.
 • Humanistiske tradicije zhromadneho žiwjenja dweju ludow we Łužicy a jeju słowjanskich susodow tworja zakład za kubłanje k mjezsobnej akceptancy a ciwilnej kuraži.
 • Cyłotne kubłanje a zdźěłowanje stej na šulerja orientowanej, wón přiswoji sej techniki wědomostneho dźěła, wuwiwa socialne a emocionalne kompetency a pohłubša swoju powšitkownu wědu.
 • Zwonkawučbne a zwonkašulske dźěło wudospołnjatej cyłotne kubłanje.
 • Serbski gymnazij je jako samostatne kubłanišćo wobstatk Serbskeho klubłanskeho a zetkawanskeho centruma.
 • Šulerjo, wučerjo a starši tworja runoprawnu zhromadnosć.

   

   

  Šulska konferenca - Schulkonferenz (15.09.2009)

Internatne městnosće Serbskeho gymnazija Budyšin

     1947 – 1953

internat na Ernsta-Thälmannowej 6 

     1950 – 1952

internat na Kurta-Pchalekowej 15 

     1952 – 1954

wužiwanje delnjeho poschoda šulskeho twarjenja na Serbskich

hrjebjach jako internat 

     1948 – 1954

wužiwanje wile na Walskej 6 jako internat 

     1953 – 1954

wužiwanje twarjenja na Wonkownej Lawskej 23 jako internat 

     1952 – 1959

šulske twarjenje a internat na Friedricha-Listowej 8 

     1959 – 1973

šulske twarjenje a internat w Małym Wjelkowje na Zinzendorfowej

24-28 

     1959 hač do spočatka 1970

wužiwanje „Róžownje” w Małym Wjelkowje jako internat 

     1964 – 1973

Radworski hród jako hólči internat 

     1985 – 1991

šulske a internatne twarjenje na Naměsće měra w Budyšinje 

     1991

přeměstnjenje Serbskeho gymnazija Budyšin wot Naměsta měra na

Friedricha-Listowu 8

přewzaće internata Serbskeho wučerskeho wustawa Budyšin na

Friedricha-Listowej 8 

     1993 – 1995

internat za šulerjow 7.-10. lětnika w Minakałskim hrodźe

internatne rumnosće za šulerjow 11. a 12. lětnika w 4. poschodźe

šulskeho twarjenja 

     1995

dźělne modernizowanje internata na Friedricha-Listowej 8 

     2008 hač do februara 2010

wužiwanje internata powołanskeho šulskeho centruma na Alberta-

Schweitzerowej 1 

     februar 2010

přepodaće noweho internatneho twarjenja na Friedricha-

Listowej 8 A

 

Planowanje terminow 1. serbskeje kulturneje brigady 2018/19

Planowanje terminow 1. serbskeje kulturneje brigady z.t. 2019                               (staw 19.3.2019)

13.04.2019

Chór: „Swěca pohibuje“: koncert w Tachantskej cyrkwi

- 14.00 hodź. proba

- 17.00- 18.30 hodź. koncert

06.05.2019

Chór: cyłodnjowska proba (7.40- 14.50 hodź.)

29.05.2019

Šulski swjedźeń na SGB

13.20- 14.50 hodź. chórowa proba

31.05.2019

Instrumentalisća z rejwanskej skupinu z Wojerec : program w Bolesławiecu

05.06.2019

8. lětnik: přiwzaće zajimcow do kulturnych ćělesow

( z předspěwanjom w 11.20 hodź. w awli)

14.06.2019

Chór: 14.00 hodź. proba z orchestrom na žurli SLA

16.06.2019

Chór: Ewankelski cyrkwinski dźeń: „Podlěćo“ w Michałskej cyrkwi

- 12.45 hodź. w SLA być

- 13.00 hodź. zaspěwanje a proba w cyrkwi

- 14.30- 16.00 hodź. koncert

16.-22.6.2019

Koncertna jězba do Litawskeje (chór a instrumentalisća 9.-12. lětnikow)

- po koncerće: přihot na wotjězd

- 18.00 hodź wotjězd wot SLA

29.06.

Maturna swjatočnosć w Chrósćicach:

- w 13.45 hodź. tam być: proba

- 15.00- 17.30 hodź. swjatočny program

prózdniny

 

15./16.08.

10.00- 15.00 hodź. chórowa proba w SLA

 

(26.-30.08. studijna jězba 12karjow do Krakówa)

28.09.2019

19.30 hodź. prapremiera oratorija „Hrodźišćo“ w Chrósćicach

składnostnje 70. róčnicy załoženja brigady, zhromadnje z orchestrom SLA

29.09.2019

17.00 hodź. 2. předstajenje „Hrodźišća“ w „Jednoće“ w Chrósćicach

04.10.2019

3. předstajenje „Hrodźišća“ w Libercach składnostnje 70. róčnicy serbskeho gymnazialneho kubłanja w CZ a „Čěsko- serbskeho kulturneho lěta 2019“

23.11.2019

Schadźowanka

08.12.2019

Młodźinski nyšpor

14.12.2019

Adwentny koncert w Michałskej cyrkwi

Koncert małeho dźěćaceho chóra a hercow we Varnsdorfje

Runje na dnju Walentina podachu so šulerjo małeho chóra, hercy a třo spěwarjo z 9. lětnika Serbskeho gymnazija do partnerskeje šule do Čěskeje. Po krótkim powitanju rozdźělichu so 50 serbskich šulerjow do pjeć skupinow, zo bychu zhromadnje z čěskimi dźěćimi hry hrali, znajomosće z čěšćiny a jendźelšćiny nałožowali a so mjezsobu zeznali. Po krótkej probje zahajichu naši šulerjo koncert ze spěwami w serbskej a němskej rěči, kaž tež jendźelske a francoske štučki.

  DSC02723.JPG DSC02734.JPG DSC02775.JPG DSC02801.JPG

Mjeztym předstajichu hercy čěskim šulerjam serbske huslički a dudy a wězo tež na instrumentach hudźichu. Hudźbnu wosebitostku bě trio hólcow z 9. lětnika sobu přiwjezł, jako přednjese serbsku baseń w hip-hop-wersiji. Po wuspěšnym koncerće přeprosychu nas naši hosćićeljo hišće na słódny čěski meni do šulskeje jědźernje. Z połnymi brjuchami a połni rjanych dožiwjenjow podachmy so na dompuć do Budyšina. Za poradźeny koncert dźakujemy so wučerkam B. Hencynej, J. Škodźinej a S. Rječcynej kaž tež J. Farkašej. Domowinje a Čěsko-Němskemu fondej (Deutsch-Tschechischer Zukunftsfond) słuša wutrobny dźak za financielnu podpěru.

Jana Štillerová