Serbski gymnazij Budyšin

Dźěłarnička projekta „Wučbna šćežka“

Dźěłarnička projekta „Wučbna šćežka“ 13. a 14. junija 2023 we Warnoćicach (rozprawa, J. Piňosová) 
 
13. a 14. junija 2024 wotmě so znowa šulerska dźěłarnička k nadźěłanju wučbneje šćežki „Na serbskich slědach po Warnoćicach“. Bě to poslednja wulka dźěłarnička projekta, kotraž wot lěta 2023 šulerki a šulerjow na woběmaj bokomaj hranicy hromadźe zwjedźe, zo bychu stawizny Serbow we Warnoćicach w powójnskim času lěpje zeznali a k tematiskej wučbnej šćežce wudźěłali. Projektowy team, wobstejacy ze šulerjow Biskopskeho gymnazija z Warnoćic pod nawodom K. Mágroveje a Serbskeho gymnazija Budyšin pod nawodom J. Štilleroveje kaž tež sobudźěłaćerjow Serbskeho instituta Budyšin a Warnočan měšćanskeje biblioteki, zetka so tónkróć w rumnosćach biskopskeho gymnazija w Čěskej. Wobdźělnicy móžachu tuž začuwać duch wjeski, přetož twarjenje a bjezposrědnja wokolina běštej w lětach 1946-1949 šulska městnosć za serbskich gymnaziastow. Hłowna tema dźěłarnički bě statna hranica a z njej zwjazane wuměnjenja přestupjenja mjezow w zašłosći a přitomnosći. Tež tónraz měješe zetkanje mjezynarodny charakter, wšako přewjedźe so dźěłarnička w čěskej, zdźěla w hornjoserbskej a němskej rěči. 
 
Zawjedźenje J. Piňosoveje a R. Lorenca tematizowaše wuznam statneje mjezy we Warnoćicach w powójnskim času a zahaji prěni dźěl dźěłarnički, kotraž zaběraše so z historiskimi žórłami a wosobinskimi dopomnjenkami Łužiskich Serbow na namjezny režim 1945-1950. W běhu prěnjeho dnja dźěłarnički dźěłachu wobdźělnicy w skupinach a analyzowachu archiwny material k wašnju fungowanja a wuskutkam namjezneho režima na serbsku ludnosć. Po přestawce w šulskej jědźerni bu tema přez filmowy projekt pohłubšena. Popołdnju mějachu młodostni składnosć, sej hižo zdźěłane materialije za wučbnu šćežku wobhladać. Zakónčenje tworješe čitanje powědančka „Prěni raz“ Měrki Mětoweje ze samsnej antologije, wudateje w lěće 2023 wot Marki Maćijoweje. Awtorka předstaji powědančko zhromadnje z wudawaćelku a přełožowarjom Milanom Hrabalom a wotmołwi w slědowacej diskusiji na prašenja wobdźělnikow. 
 
Druhi dźeń zahaji so z rekapitulaciju zaćišćow, kotrež běchu šulerjo na prěnim dnju nazběrali. Po tym koncentrowachu so dźěłowe skupiny na přihot nahrawanja dopomnjenkow bywšich serbskich šulerjow we Warnoćicach. Dźěłarnička skónči so z wuhódnoćenjom wuslědkow a zhromadnym wobjedom. Po dwěmaj dnjomaj intensiwneho a naročneho dźěła wotjědźechu wobdźělnicy z tójšto nowymi zaćišćemi a z předwjeselom na wotewrjenje wučbneje šćežki w nowembrje 2024 domoj.

Přełožk a fota: Jana Štillerová

 

20240613 110528
20240613 154641
20240613 212032

 

 

20240614 110110
20240614 112204
  • Schülerzeitung