Serbski gymnazij Budyšin

Brigada přeprošuje

Je tak daloko: 1. serbska kulturna brigada přeprošuje wšitkich něhdyšich sobuskutkowacych kaž tež wšěch, kotřiž čuja so na najwšelakoriše wašnje z brigadu wjazani, na swoje 75. narodniny.

Swjedźeń wotměje so sobotu, dnja 1. junija 2024, w Budyskej měšćanskej hali “Króna”. Zastupne lisćiki su na předań:

při tiketowej kasy SLA w Budyšinje kaž tež online we webshopje SLA pod:

https://ansambl.eventim-inhouse.de/webshop/webticket/seatmap?eventId=1079&el=true

Wočakuje Was swjedźenski program ze zabawnym wječorom.

Zastup do Króny wot 17.30 hodź.

Program wot 18.30 hodź.

Wo ćělne derjeměće postara so Wawrikec cateringowe předewzaće.

Nad narodninskimi darikami w formje zajimawych přinoškow by so brigada radowała.

 

S. Rječcyna

Naše dźesatki na wopyće we Warnoćicach

W septembrje mějachmy šulerjow z Warnočan gymnazija pola nas w Budyšinje na wopyće, 19.3.2024 wopytachu nětko naši šulerjo čěšćiny 10. lětnika partnerski gymnazij w Čěskej. Po dwuhodźinskej jězbje z busom a ćahom dojědźechmy skónčnje do Warnoćic, hdźež nas čěscy šulerjo hižo wočakowachu. Zhromadnje dźěchu wšitcy ke gymnazijej, hdźež so na zakładźe hrow mjez sobu lěpje zeznachmy. Po tym pokazachu nam naši čěscy přećeljo swoju šulu. Historiske twarjenje skići wjele rjanych róžkow. Wšudźe na chódbach wisaja wobrazy a fota wšelakich šulskich projektow a ekskursijow, tak zo móžeš sej šulske žiwjenje jako cuzy lěpje předstajić. W mjeńšich skupinach podachmy so na čěsko-němsku měšćansku rallye a móžachmy sej tak tute małe město lěpje wotkryć. Rěčny miks bě jara wotměnjawy – druhdy čěski, druhdy němski – ale tež jendźelšćina pomhaše nam při dorozumjenju. A tak bě naš wopyt bohužel tež spěšnje zaso ke kóncej: Naši hosćićeljo nas hišće k dwórnišću přewodźachu, zwotkelž podachmy so zaso na odyseju z busom a ćahom do Budyšina. Što je so nam wosebje lubiło abo nas překwapiło? Tu někotre impresije …

“Bě jara zajimawe, čěsku šulu a město Warnoćicy widźeć. Najlěpje su so mi přestawkowy rum a awtomaty w šuli lubili, dokelž tajke něšto nimamy. Nimo toho njetrjebaja šulerjo w přestawkach won, štož móhło so pola nas tež zawjesć.” “Naša hosćićelka Gabi bě jara přećelna. Wona je sej jara wjele prócy dawała, nam wšitko pokazać, rozjasnić a nas zastarać. W šuli mějachu tež cyle wjele awtomatow za napoje a snacki, štož mějach tež za jara dobre. Jenož nuzniki běchu spodźiwne, kusk kaž w zakładnej šuli. Město tež njebě wosebje rjane.”

“We Warnoćicach maja wulke dźěćace hrajkanišćo, na kotrež móže kóždy hić. Tam je wjele sportowych nastrojow, kotrež móžeš darmotnje wužiwać.” “Jědź je wo wjele tuńša hač w Němskej. Smy dener jědli a tón je lěpje słodźał hač pola nas.” “Smy so mjez sobu wobdarili – naši hosćićeljo dóstachu wot nas spěći-limonadu, dokelž je jim tutón napoj při poslednim wopyće tak słodźał. My smy wot čěskich přećelow za to jako dar Kofolu dóstali.” “Šula bě rjenje pisana, wšudźe běchu wulkotne wobrazy, w kóždej etaži maja awtomaty ze snackami. Wučerjo su šulerjam napřećo přećelniši. Atmosfera w šuli bě wjele přećelniša a bjez stresa.”

PhDr. Jana Štillerová

20240319 110045

20240319 132219

20240319 142537

Wustup našich šulerjow na gymnaziju we Warnoćicach

(Projekt: Wučbna šćežka k serbskemu žiwjenju we Warnoćicach 1945-1950) Dnja 21.3.2024 wopytachu mały chór, rejwanska skupina a hrajerka dudow Elnette pod nawodom knjeni Škodźineje, knjeni Rječcyneje a knjeni Štilleroveje naš partnerski gymnazij we Warnoćicach. Zaměr wopyta běše, našim čěskim přećelam serbsku hudźbu zbližić. Elnette zahaji koncert na dudach ze spěwom „Ty sy tajka wikotata“. W rjanej serbskej drasće móžeše tak nimo tutoho wosebiteho hudźbneho instrumenta tež tutu staru serbsku tradiciju předstajić. Mały chór zanjese potom serbske, němske, ale tež čěske a jendźelske spěwy. Naša rejwanska skupina, kotraž hakle wot septembra 2023 eksistuje a kotraž swjećeše swoju premjeru hižo na Schadźowance, móžeše nětko druhi króć zjawnje reju na spěw „Kejžor Korla Wulki“ z oratorija Hrodźišćo prezentować a žněješe ekstra sylny přiklesk. Po tym přińdźe hišće raz Elnetta na jewišćo a zahra spěw wo šewcu. Naši šulerjo rozžohnowachu so ze spěwom „Budyšin“ a přeprosychu z tym zdobom čěsku partnersku šulu k nam do Łužicy. Moderaciju zarjadowanja w čěskej rěči přewzaštaj Valentina a Lucian Šołćic. Po słódnym wobjedźe w šulskej mensy podachmy so połni rjanych zaćišćow zaso na domojjězbu. Dźakujemy so knjeni Piňosovej a knjezej Lorencej ze Serbskeho instituta w Budyšinje, kotryž je tutón koncert financował. Koncert bě dźěl projekta, kotryž ma žiwjenje a studij serbskich šulerjow po 2. swětowej wójnje we Warnoćicach předstajić a kotryž podpěruje so wot Němsko-čěskeho fondsa přichoda a Załožby za serbski lud.

PhDr. Jana Štillerová

 

20240321 100430

20240321 100539

20240321 100729

20240321 101634

20240321 114352

Młode talenty wustajeja

“Młode talenty wustajeja ” - šulerske rysowanki jimaja při wotewrjenju wustajeńcy

Na skutkownym wotewrjenju wustajeńcy w rumnosćach zarjadniskeho twarjenja Zawoda za energiju a wodu Budyšin, prezentowachu šulerki a šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin swoje twórby.

Na přeprošenje jednaćelstwa předewzaća EWB, skićeše so Serbskemu gymnazijej Budyšin móžnosć, twórby šulerkow a šulerjow zjawnje wustajeć. Po powitanju přez jednaćelstwo, zastupjene přez knjeni Andreju Ohm a knjeza dr. Roberta Böhmera jako čłona dohladowanskeje rady, podźakowa so šulski nawoda knjez Wjacławk za iniciatiwu, šulerske wuměłstwo w zjawnych rumnosćach prezentować, a wuzběhny wuznam spěchowanja kreatiwnych talentow.

Mnohostronska zběrka, kotraž bu přez angažowanu wučerku knjeni Jelenu Neumannowu znošena a z podpěru šulerjow swojeho wuměłstwoweho kursa přihotowana, njewotbłyšćuje jenož wuměłsku wušiknosć šulerkow a šulerjow, ale zwuraznjenja tež jeje kreatiwne spočatki a indiwidualne formy.

Wot jimacych rysowankow hač k abstraktnym kompozicijam wupřestrěwa so šěrokosć pokazanych twórbow, kotrež wuměłski potencial młodych talentow podšmórnu.

Wustajeńca njeskića jenož dohlad do techniskeho wuwića šulerkow a šulerjow, ale powěda tež stawiznički wo wosobinskim rozrosće a wuměłskim rozwiću. Wobrubjene bu wotewrjenske zarjadowanje přez hudźbne přinoški šulerkow a šulerjow Serbskeho gymnazija Budyšin.

Wopytowarjo a wobchodni kupcy móža nětko na chódbach přebywać a hłubši wuznam twórbow wotkryć. Wustajeńca budźe hišće hač do kónca lěta 2025 wotewrjena. Wšitcy zajimowani su wutrobnje přeprošeni sebi dźěła šulerkow a šulerjow wobhladać.

R. Wjacławk

 

 Bild_1.jpeg Bild_2.jpeg  Bild_3.jpeg