Serbski gymnazij Budyšin

Projekt 2. cuzeje rěče za šulerjow 6. lětnika

W ramiku wučby cuzych rěčow přewjedźechu so za šulerjow 6. lětnika wot 26. do 28. apryla 2022 projekty, zo bychu so w předmjetach čěšćina, rušćina a francošćinu w krajopisu wukmanili.

 

Čěšćina

W čěšćinje planowachmy mjez druhim ekskursiju do coologiskeje zahrody w Liberecach, pječenje čěskich palačinkow, spěwanje a rejowanje a zeznaće zajimawostkow Čěskeje.

 

Dokładny program

wutora, 26.04.2022

1. do 6. hodźina – krajopis Čěskeje, čěska kuchnja: pječenje čěskich plincow

srjeda, 27.04.2022

ekskursija do coologiskeje zahrody do Liberec a wopyt centruma

štwórtk, 28.04.2022

krajopis Čěskeje, spěwanje a rejowanje, wuhódnoćenje projekta, předstajenje kónčnych wuslědkow

 

Ekskursija do Liberec 27.4.22

Rano w 7.30 zetkachu so šulerjo čěšćiny na dwórnišću w Budyšinje. W 7.37 hodź. podachu so z ćahom do zwěrjenca do Liberec. Jako běchu do zwěrjenca dóšli, dóstachu wšitcy nadawk: Z pomocu karty dyrbjachu zwěrjata pomjenować. Přińdźechu pola girafow, elefantow, běłych tigrow, pinguinow a tójšto dalšich zwěrjatow nimo. Zwěrjenc w Liberecach je jara wulki, z mnoho hrajkanišćemi a kioskami z čěskimi specialitami, kotrež su tež naši šulerjo wuspytali. Hólcy a holcy dyrbjachu so najprjedy na cuze pjenjezy zwučić, ale potom je so wšitko derje poradźiło. Nimo coologiskeje zahrody wobhladachmy sej tež naměsto a rjanu wulku radnicu w centrumje. W kupnicy su sej někotři hišće čěske produkty kaž Kofolu kupili, a po tym podachmy so z ćahom zaso wróćo do Budyšina.

J. Štillerová

 

Francóšćina

So do druheje cuzeje rěče zanurić, to bě projekt 6. lětnika Serbskeho gymnazija. Tři dny dołho zaběrachu so šulerki a šulerjo 6. lětnika Serbskeho gymnazija mjez druhim z francošćinu.

Wuknjace Francozowki a Francozojo wotkrywachu spočatnje powšitkownu topografiju susodneho kraja. Po tym, zo běchu tež zwěrjata pomjenowali, sćěhowachu woni hladajo a słuchajo dyrdomdejej małeho francoskeho rjeka we filmje Pierre Lapin.

Přichodny dźeń zaznawachu kraj z dalšimi zmysłami. Spočatk tworješe typiska francoska snědań z Croissants. Dalše jědźe a wašnja při blidźe nadźěłachu sej wuknjacy z pomocu online-wustupow někotrych hosćencow w Parisu. Słódne Quiches, kotrež běchu šulerjo a šulerki k wobjedu spřihotowali, wšitkim zesłodźachu.

Nowu wědu prezentowachu woni na zakónčacym dnju swojim sobušulerjam. Za to běchu swójski francoski menu nastajili a samo wopyt restawranta předhrali. Bravo!

A.Weitzmannowa, Z. Rjedźina

Rušćina

We wobłuku projektoweho tydźenja dóstachu šulerki a šulerjo 6. lětnika wjele krajowědnych informacijow wo Ruskej. Mějachu tež móžnosć, tradicionalnu rusku kuchnju zeznać. Holcy a hólcy woptachu tradicionalnu rusku snědań a zwarichu zhromadnje Olivier – tradicionalnu nowolětnu solotej. Nimo toho wotkrychu sej zajimawostki wo Ruskej a zhonichu tójšto noweho wo jónkrótnej přirodźe a wobdźiwajomnej klimje kaž tež wo znatych městach a zajimawostkach hoberskeho kraja. Ruske bajki a filmy su so šulerjam wosebje lubili.

Anastasia Artemova

Projekt 2
Projekt 2 1
Projekt 2 2
Projekt 2 3
Projekt 2 4
Projekt 2 5

Złota Praha

My čěšćinarjo 9. lětnika podachmy so 13. 06. 2022 do čěskeje stolicy. Rano zetkachmy so wšitcy při Budyskim dwórnišću. Po dwěmaj hodźinomaj jězby dojědźechmy do Liberec. Tam mějachmy čas, sej wulkotne čěske město bliže wobhladać. Z luksusowym busom podachmy so potom dale do Prahi. Prjedy hač započachu so prěnje přednoški, kotrež dyrbjachmy našim sobušulerjam wo zajimawostkach města prezentować, móžachmy sej wšitcy něšto k wobjedu popřeć. Po přednoškach na Wjacławskim naměsće a před starej operu započinaše so hrimać a dešćować. Podachmy so do studentskeho internata a tam rozdźělichmy stwy. Ćmowe mróčele nad Prahu so zhubichu a z dobrej naladu a motiwaciju nawróćichmy so do centra. Tam pokročowachmy z wuskušowanjom “kralowskeho puća". Slědowachu přednoški wo časniku Orloju, Karlowym mosće, Narodnym dźiwadle a hrodźe. Puć na Hradčany běše tróšku napinacy, ale wulkotneho wuhlada dla so próca wudani. Wječor dachmy sej tradicionalnu čěsku jědź, potajkim smaženy sýr z bramborem a tatarskej omačku zesłodźeć. Wučerpani nawróćichmy so do internata. Z tym běše prěni wulkotny dźeń w Praze zakónčeny.

Na přichodnym ranju zetkachmy so we wosmich, zo bychmy so znowa do centra k snědani pola podali. Slědujo na to jědźechmy z powjaznicu na horu Petřín – někotři samo běžachu. Na horje budźachmy so potom po špihelowym labyrinće. Štóž chcyše, smědźeše na Petřínsku Eiffelowu wěžu zalězć. Z 51 metrow wysokosće strowjachmy kiwajo našu wučerku paní Štillerovu. Na dompuću mějachmy hišće móžnosć k nakupowanju w Praze a w Liberecach. Napoł pjećich wotjědźe naš ćah zaso wróćo do domizny.

Přez ekskursiju skićeše so nam móžnosć, tute wulkotne město lěpje zeznać a mjez druhim rjanu sadu nawuknyć: „Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají!“

9. lětnik Serbskeho gymnazija, Milena Šołćic, Xenia Koberec, Jana Młodźinkec, Aya Hrjehorjec, Sonja Markec, Lea Zopic

Prag 1

Prag 2

Prag 3

Prag 4

Ekskursija do Prahi wot 9.-10.5.202

Čěšćinarjo wosmeho lětnika Serbskeho gymnazija su njedawno dwudnjowsku ekskursiju do Prahi přewjedli. Póndźelu rano zetkachmy so při dwórnišću w Budyšinje a dojědźechmy do Biskopic, zo bychmy móhli z ćahom do Liberec dale jěć. W Liberecach wobhladachmy sej twarjeni kupanišća Babylon a interaktiwneho muzeja IQ-Landia. Po tym jědźechmy z luksusowym busom wot Regiojet, w kotrymž běše tablet w sedłach zatwarjeny a hdźež sy móhł darmotnje napoje pić, dale do hłowneho města. W Praze zaměnichmy pjenjezy a mějachmy na Václavskim naměsću přestawku za wobjed. Po tym započa so naša tura po měsće: Wobhladachmy sej mjez druhim Narodny muzej a postawu swjateho Wjacława, dźěchmy k Pulwrowej wěži, při kotrejž so kralowski puć započina a wjedźe dale k staroměšćanskemu naměstu z časnikom Orlojom, pomnikom Jana Husa a Týnskej cyrkwju. Dale nóžkowachmy na Karlowy móst (tu maš rjany wuhlad na hród, rěku Wołtawu, horu Petřín a Narodne dźiwadło) a přez Malostranské náměstí z impozantnej cyrkwju swjateho Mikławša hač na Praski hród, štož je zdobom najwjetši hrodowy kompleks swěta. Tu, w cyrkwi swjateho Wita, su kralojo tehdy krónu dostali. Wobhladachmy sej na hrodźe tež hišće Zlatou uličku, w kotrejž su alchemisća bydlili, kotřiž su za krala Rudolfa II. Eliksěr wěčneho žiwjenja wunamakać dyrbjeli. Naš puć wjedźeše nas dale do Łužiskeho seminara, w kotrymž su tež hižo Jakub Bart Ćišinski a Michał Hórnik wuknyli. Po słódnej wječeri – sydaše smaženy twarožk z běrnami – smy z ćežkimi nohami do našeho internata „Větrník“ dóšli. Ale za wječornu party hač do napoł dwanaćich su naše mocy potom tola hišće dosahali.

Přichodne ranje snědachmy porjadnje w rjanej čěskej pjekarni „Antonínovo“. Po tym podachmy so z liftom na horu Petřín. Tam steji čěska kopija Eiffeloweje wěže, na kotruž smy zalězli a wjele fotow činili. W špihelowym labyrinće smějachmy so přez naše žortne grimasy. Zakónčichmy našu ekskursiju z porjadnym wobjedom na Černém mostě a dojědźechu zaso z luksusowym busom do Liberec a dale z ćahom do Budyšina.

Fiodor Nowak, Dawid Leppers, Jan Delan, Stani Wencel, Stanko Fryča

 Bild1

 Bild2

 Bild3

 

Wulět do Liberec

Pjatk, dnja 29.4.2022, zetka so čěšćina-skupina 7. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin rano na dwórnišću w Budyšinje. Wottam chcychmy z ćahom přez Biskopicy do Liberec jěć. Hdyž smy so zetkali smy widźeli, zo naš ćah do Biskopic problemow dla wupadnje. Dla toho stej so našej wučerce hnydom wo hinaši ćah prócowałoj. Tak smy 30 mjeńšinow pozdźišo w Biskopicach byli. Ćah do Liberec je pak tam na nas dźesać mjeńšinow čakał, tak zo njejsmy trjebali na dalši ćah čakać. Hdyž dojědźechmy do Liberec, jědźechmy ze starej, pyšnej tramwajku přez město do zwěrjenca. W zwěrjencu tworjachmy małe skupiny, při čimž dósta kóžda skupina nadawk. Dyrbjachmy na karće zwěrjenca čěske mjena zwěrjatow zapisać. Přez to, zo je zwěrjenc jara wulki, ma wjele rozdźělnych městnow za wšelake zwěrjata: někotre na łukach, někotre w chěžkach. Po wopyće w zwěrjencu jědźechmy z tramwajku k radnicy. Tuta je rjenje wupyšena a jara impozantna. Po cyłym měsće widźachmy młodostnych, kotrež su runje šulu wotzamknyli a so na maturu přihotuja. Zdźěla běchu woni tež předrasćeni. Běžachmy dale přez město k wulkemu nakupowanišću, hdźež móžeše sej kóždy něšto k jědźi kupić, ale tež słódkosće. Potom jědźechmy z tramwajku wróćo k dwórnišću. Po někotrych mjeńšich problemach z ćahom smy skónčnje zaso do Budyšina dojěli. Tam zakónči so naš rjany wulět do Liberec.

Frido Malink a Matej Čornak, 7-1

 Liberec 1

 Liberec 2